User Tools

Site Tools


linux_og_unix:kubernetes

Kubernetes

Install kubernetes på CentOS 7

Swap skal disables på manager(s) og workers:

swapoff /dev/dm-1
sed -i '/swap/s/^/#/' /etc/fstab

Desværre så skal SELinux vistnok disables:

# Set SELinux in permissive mode (effectively disabling it)
setenforce 0
sed -i 's/^SELINUX=enforcing$/SELINUX=permissive/' /etc/selinux/config

Firewalld skal disables og iptables enables på manager(s) og workers:

systemctl disable firewalld
systemctl stop firewalld
echo '1' | tee /proc/sys/net/bridge/bridge-nf-call-{iptables,ip6tables,arptables}
echo 'net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1' > /etc/sysctl.d/99-nf-call-iptables.conf
echo 'net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1' >> /etc/sysctl.d/99-nf-call-iptables.conf
echo 'net.bridge.bridge-nf-call-arptables = 1' >> /etc/sysctl.d/99-nf-call-iptables.conf
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -t nat -F
iptables -t mangle -F
iptables -F
iptables -X

På manager(s) og workers skal repo tilføjes og software installeres:

cat <<EOT > /etc/yum.repos.d/kubernetes.repo
[kubernetes]
name=Kubernetes
baseurl=https://packages.cloud.google.com/yum/repos/kubernetes-el7-x86_64
enabled=1
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=1
gpgkey=https://packages.cloud.google.com/yum/doc/yum-key.gpg https://packages.cloud.google.com/yum/doc/rpm-package-key.gpg
EOT
yum install -y kubectl kubeadm docker etcd

På manager(s) og workers skal docker+kubelet OS-service enables og startes:

systemctl enable docker.service kubelet.service
systemctl start docker.service kubelet.service

På manager(s) og workers er det rart med bash tab-completions:

yum install -y bash-completion
kubectl completion bash >/etc/bash_completion.d/kubectl

Og tilføje hostname/ip'er til host-filen (eller i DNS)

cat <<EOT >> /etc/hosts
10.0.0.10 manager
10.0.0.20 worker1
10.0.0.30 worker2
EOT

På manager:

kubeadm init --pod-network-cidr=10.0.1.0/24 --apiserver-advertise-address=10.0.0.10 # erstat 10.0.0.10 med managers ip. Tager lang tid

På manager skal resten køres som en alm. bruger med sudo-rettigheder:

  mkdir -p $HOME/.kube
  sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config
  sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config

Der skal vælges en network provider fra listen på https://kubernetes.io/docs/concepts/cluster-administration/addons/
Her vælges Calico:

kubectl apply -f https://docs.projectcalico.org/v3.10/manifests/calico.yaml

Og installeres Kube Dashboard. Bagefter forbinde på adressen:
http:<manager-external-ip>:8001/api/v1/namespaces/kube-system/services/https:kubernetes-dashboard:/proxy/ <code> kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes/dashboard/v1.10.1/src/deploy/recommended/kubernetes-dashboard.yaml kubectl proxy </code> <code> kubeadm token create –print-join-command </code> og brug outputtet på workers: <code> kubeadm join <master-ip:port> –token <token> –discovery-token-ca-cert-hash <hash> </code> Og test tilsidst med: <code> kubectl get nodes kubectl apply -f https://k8s.io/examples/service/access/hello-application.yaml </code>

linux_og_unix/kubernetes.txt · Last modified: 2019/11/01 14:24 by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki